แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กระดานข่าวกิจกรรมครูแดร์ให้ความรู้

/
2

กระดานข่าวกิจกรรมค่ายอาสาวิทยาเกษตรชัยภูมิ

/
3

กระดานข่าวการนิเทศติดตาม

/
4

กระดานข่าวกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

/
5

กระดานข่าวกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาของสมาคมกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กระดานข่าวกิจกรรมครูแดร์ให้ความรู้


          

กระดานข่าวกิจกรรมค่ายอาสาวิทยาเกษตรชัยภูมิ


          

กระดานข่าวการนิเทศติดตาม


          

กระดานข่าวกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


          

กระดานข่าวกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาของสมาคมกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ