แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของคุณครูอภิรญา ฐานวิสัย ครูผู้ช่วยวิชาภาษาไทย

/
4

เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

/
5

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของคุณครูอภิรญา ฐานวิสัย ครูผู้ช่วยวิชาภาษาไทย


          

เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ


          

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565