แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

/
2

กิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดแจ้งไพรวนาราม

/
3

ติวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

/
4

นำนักเรียนสอบธรรมศึกษา  ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

/
5

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
6

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

/
7

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  


          

กิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดแจ้งไพรวนาราม


          

ติวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก


          

นำนักเรียนสอบธรรมศึกษา  ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  


          

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓


          

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


          

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว