แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านศิลาทองได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

/
2

คณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2/2565 ตามคำสั่งแต่งตั้ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนบ้านศิลาทอง

/
3

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

/
4

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

/
5

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ร่วมทำกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6

/
6

โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยการนำของผู้อำนวยการ  นายบุญเรือง  ดียางหวาย   และคณะครู  ได้จัดทำโครงการกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันยั่งยืน  เพื่อพัฒนาโภชนการของนักเรียนให้มีสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง  เพื่อประเมินภาวะการเติบโดของนักเรียน ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านศิลาทองได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย


          

คณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2/2565 ตามคำสั่งแต่งตั้ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนบ้านศิลาทอง


          

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


          

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ร่วมทำกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6


          

โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยการนำของผู้อำนวยการ  นายบุญเรือง  ดียางหวาย   และคณะครู  ได้จัดทำโครงการกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันยั่งยืน  เพื่อพัฒนาโภชนการของนักเรียนให้มีสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง  เพื่อประเมินภาวะการเติบโดของนักเรียน ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2565