แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านไทรงาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านไทรงามได้รับการนิเทศ ติดตา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
2

โรงเรียนบ้านไทรงามได้จัดการประเมินเเละเตรียมความพร้อม เเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวจิดาภา บำรุงสัตย์ ครั้งที่ 1

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านไทรงามได้รับการนิเทศ ติดตา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

โรงเรียนบ้านไทรงามได้จัดการประเมินเเละเตรียมความพร้อม เเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวจิดาภา บำรุงสัตย์ ครั้งที่ 1