แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนซับมงคลวิทยาดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน

/
2

โรงเรียนซับมงคลวิทยาเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
3

   ในวันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ รายคือ  ๑. นางสาววนัสวรรณ นิลนิยม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์  ๒.นางสาวนาถยา  สิงสุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๓. นายอานุวัต  ประโยชน์มี ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา  ในการนี้โรงเรียนซับมงคลวิทยา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ได้มอบหมายให้ นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต ๓ และ นายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้

/
4

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือ       นำลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่  น่าเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้

/
5

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต้อนรับคณะการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

 

/
6

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้จัดกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  รวมทั้งยังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รักษาความสะอาดในโรงเรียน หมู่บ้าน และวัดอีกด้วย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนซับมงคลวิทยาดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยาเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

   ในวันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ รายคือ  ๑. นางสาววนัสวรรณ นิลนิยม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์  ๒.นางสาวนาถยา  สิงสุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๓. นายอานุวัต  ประโยชน์มี ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา  ในการนี้โรงเรียนซับมงคลวิทยา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ได้มอบหมายให้ นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต ๓ และ นายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้


          

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือ       นำลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่  น่าเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้


          

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต้อนรับคณะการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

 


          

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้จัดกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  รวมทั้งยังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รักษาความสะอาดในโรงเรียน หมู่บ้าน และวัดอีกด้วย