แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่  29  พฤศจิกายน  2565  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่  29  พฤศจิกายน  2565  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน