แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 65  ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

/
2

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

/
3

เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาตร์ให้กับผู้เรียน และพัฒนาทักษะการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาตร์และสามารถปรับในชีวิตจริงได้   

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 65  ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ


          

เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาตร์ให้กับผู้เรียน และพัฒนาทักษะการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาตร์และสามารถปรับในชีวิตจริงได้