แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.การดำเนินโครงการกิจกรรมวันสาคัญ/กิจกรรมวันลอยกระทง
2.นำนักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้ กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ที่โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.การดำเนินโครงการกิจกรรมวันสาคัญ/กิจกรรมวันลอยกระทง
2.นำนักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้ กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ที่โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก