แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดย นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย

/
2

การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

/
3

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยคลิปรายการ "เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" ผ่านทางเว็บไซต์ YOUTUBE เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดย นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย


          

การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


          

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยคลิปรายการ "เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" ผ่านทางเว็บไซต์ YOUTUBE เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์