แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต