แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

/
2

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการการเคลื่อนที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

/
3

กิจกรรมวันปีใหม่ แลกเปลี่ยนของขวัญกับเพื่อนนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 


          

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการการเคลื่อนที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก


          

กิจกรรมวันปีใหม่ แลกเปลี่ยนของขวัญกับเพื่อนนักเรียน