แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ตามวาระการประชุม

/
2

1.การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2.การจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3.การเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

/
3

1. กิจกรรมการต่อต้านการเล่นการพนันบอล (ฟุตบอลโลก 2022)

2. การรรับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัตซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

3. กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

4. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

6. นิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ตามวาระการประชุม


          

1.การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2.การจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3.การเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก


          

1. กิจกรรมการต่อต้านการเล่นการพนันบอล (ฟุตบอลโลก 2022)

2. การรรับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัตซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

3. กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

4. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

6. นิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2565