แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1
  1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม  ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2565
/
หลักฐานอ้างอิง
          
  1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม  ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2565