แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/
2

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานบุคคล

/
3

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงบประมาณ

/
4

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานบุคคล


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงบประมาณ


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนพฤศจิกายน_ฝ่ายบริหารงานวิชาการ