แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เยี่ยมชม "ซูฟารี" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล ชัยภูมิ

2

รพ.สต.กะฮาด จัดกิจกรรมวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน และเฝ้าระวังเกี่ยวับการฆ่าตัวตาย

3

9.ต้อนรับนางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและคณะเยี่ยมชมโครงการ โรงเรียนวัว

/
4

1.      นิเทศภายในสถานศึกษา

/
5

2.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2565

/
6

3. ประชุมผู้ปกครองเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
7

4.รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

/
8

5. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ตาเนิน - กะฮาด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

/
9

รับมอบข้าวสารจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

/
10

7.ร่วมงานลอยกระทงสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อบต. กะฮาด

/
11

8. พิธีลงนาม MOU โครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนวัว

/
12

10. ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เยี่ยมชม "ซูฟารี" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล ชัยภูมิ


          

รพ.สต.กะฮาด จัดกิจกรรมวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน และเฝ้าระวังเกี่ยวับการฆ่าตัวตาย


          

9.ต้อนรับนางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและคณะเยี่ยมชมโครงการ โรงเรียนวัว


          

1.      นิเทศภายในสถานศึกษา


          

2.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2565


          

3. ประชุมผู้ปกครองเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

4.รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


          

5. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ตาเนิน - กะฮาด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


          

รับมอบข้าวสารจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน


          

7.ร่วมงานลอยกระทงสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อบต. กะฮาด


          

8. พิธีลงนาม MOU โครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนวัว


          

10. ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566