แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

/
2

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

/
3

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

/
4
สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
/
5

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

/
6

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม 2565


          

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


          

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


          
สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

          

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


          

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565