แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  เป็นประธานในพิธี  และทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565

/
2

1. วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(แบบมีเงื่อนไข) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

1.วันที่  16 เดือนพฤศจิกายน 2565  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

2.วันที่  21 เดือนพฤศจิกายน 2565 คณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่   

70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

3. วันที่  24-25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ตาเนิน-กะฮาด ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  เป็นประธานในพิธี  และทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565


          

1. วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(แบบมีเงื่อนไข) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

1.วันที่  16 เดือนพฤศจิกายน 2565  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

2.วันที่  21 เดือนพฤศจิกายน 2565 คณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่   

70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

3. วันที่  24-25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ตาเนิน-กะฮาด ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร