แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ The Diary

การแข่งขันพญาแล VTEA Challenge

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม

/
2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อประชุมชี้แจงรับนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รพสต.รังงามตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนบาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6

 

/
3

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้อนรับข้าราชการครูย้าย จำนวน 1 ท่าน

/
4

คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษา จาก สพป.ชย.3 ติดตามเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ The Diary

การแข่งขันพญาแล VTEA Challenge

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม


          

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อประชุมชี้แจงรับนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รพสต.รังงามตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนบาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6

 


          

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้อนรับข้าราชการครูย้าย จำนวน 1 ท่าน


          

คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษา จาก สพป.ชย.3 ติดตามเปิดภาคเรียนที่ 2/2565