แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2565  ผอ.ดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้ คุณครูเปรมจิตร์ แผ่นทอง มอบนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 แก่ลูกๆ นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน รู้หน้าที่ มีระเบียบ วินัย อ่อนน้อมถ่อมตน ปรับตัวให้ทันกับยุคแห่งเทคโนโลยี และใช้ชีวิตในวัยแห่งการเรียนรู้ให้มีความสุขสมวัย

/
2

  วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2566 ข้อราชการต่าง ๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้อห่วงใยของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในความปลอดภัยของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนให้ครูรับทราบและจัดทำบันทึกข้อตกลง รวมถึงงาน               4 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

/
3

  วันพุธที่  2  พฤศจิกายน  2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้ นางเปรมจิตร์ แผ่นทอง  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแด่  คุณแม่ชะโรม  วังสันเทียะ  ณ  บ้านหนองตอ  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

/
4

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าร่วมการแสดง ชื่อชุด “รักข้ามคลอง” ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   ณ  สระน้ำบ้านโกรกตาแป้น  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

/
5

 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตอได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) และนางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

/
6

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายกมล มีพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูและบุคลากร  ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูนางสาวจิรทิพย์  เก่งนอก  ซึ่งได้ย้ายตามคำสั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี โดยมี นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และคณะให้การต้อนรับ

/
7

      วันที่  28  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียน เข้าร่วมเปิดงานและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา  2565  เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม โดยมีสิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 28 - 30  พฤศจิกายน  2565  ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2565  ผอ.ดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้ คุณครูเปรมจิตร์ แผ่นทอง มอบนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 แก่ลูกๆ นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน รู้หน้าที่ มีระเบียบ วินัย อ่อนน้อมถ่อมตน ปรับตัวให้ทันกับยุคแห่งเทคโนโลยี และใช้ชีวิตในวัยแห่งการเรียนรู้ให้มีความสุขสมวัย


          

  วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2566 ข้อราชการต่าง ๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้อห่วงใยของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในความปลอดภัยของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนให้ครูรับทราบและจัดทำบันทึกข้อตกลง รวมถึงงาน               4 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป


          

  วันพุธที่  2  พฤศจิกายน  2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้ นางเปรมจิตร์ แผ่นทอง  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแด่  คุณแม่ชะโรม  วังสันเทียะ  ณ  บ้านหนองตอ  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


          

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าร่วมการแสดง ชื่อชุด “รักข้ามคลอง” ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   ณ  สระน้ำบ้านโกรกตาแป้น  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ


          

 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตอได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) และนางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี


          

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายกมล มีพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูและบุคลากร  ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูนางสาวจิรทิพย์  เก่งนอก  ซึ่งได้ย้ายตามคำสั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี โดยมี นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และคณะให้การต้อนรับ


          

      วันที่  28  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียน เข้าร่วมเปิดงานและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา  2565  เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม โดยมีสิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 28 - 30  พฤศจิกายน  2565  ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3