แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

/
2

การแข่งขันศิลปหัตกรรม เครือข่ายหนองฉิม-รัง ปีการศึกษา 2565

/
3

การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

/
4

กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับ อบต.หนองฉิม

/
5

กิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชนชาวบ้านโสกคร้อ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


          

การแข่งขันศิลปหัตกรรม เครือข่ายหนองฉิม-รัง ปีการศึกษา 2565


          

การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับ อบต.หนองฉิม


          

กิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชนชาวบ้านโสกคร้อ