แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เปิดทำการจัดการเรียนการสอนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565        ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ได้กล่าวทักทายนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมทั้งชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียน  มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน   แต่เช้า และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบอย่างขยันขันแข็ง

/
2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 14 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 2,459 บาท ทางโรงเรียนจึงขออนุโมทนาสาธุบุญมา ณ โอกาสนี้

/
3

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นักกีฬาและคณะ ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กฐินสามัคคี     วัดโนนสะอาด บ้านหนองผักชี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา อีกทั้ง     ยังเป็นการสนับสนุนและให้บริการชุมชน ทางโรงเรียนขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

/
4

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้มีการจัดทำกระทงในภาคเช้า อีกทั้งได้มีการจัดขบวนแห่ร่วมกับผู้นำชุมชนในภาคบ่าย และได้มีการฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมร่วมแสดงบนเวทีในภาคค่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

/
5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งนำโดย นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิทยา นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนายศราวุฒิ วงษ์วัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเสียว โรงเรียนบ้านหนองผักชีขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธภาพสูงสุด

/
6

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพัช  แก้วคะตา ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการในการประเมินการเตรียม    ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวชนิสรา พลแสน ซึ่งผู้รับการประเมินได้รับคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี

/
7

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพัช  แก้วคะตา ครูชำนาญการพิเศษ และนางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นางสาวกนิษฐา  ฦาชา ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้เห็นถึงความก้าวหน้าทั้งในด้านการพัฒนาตน และการพัฒนางานของผู้รับการประเมิน อีกทั้งยังได้รับคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียน        การสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี

/
8

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี   นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิมรังงาม, ผู้บริหารเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม, นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

/
9

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าศึกษาดูงาน       ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ตามโครงการของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งนำโดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย,บุคลากร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และร่วมแสดงความยินดีส่ง ดร.นิมิต ฤทธิ์ไธสง, นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 โดยมี ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2

/
10

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 นายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม นายสนธยา  ยันต์สา กำนันตำบลหนองฉิม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก      ในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองผักชี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

/
11

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบหมายให้ นางณัฏฐา ปิดตานะ และนางสาวกรภัทร ชัยสงค์ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 97 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายไกรสร  ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกำกับดูแล      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,    นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
12

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแสดงวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยกระบวนการ Active Learning บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นแบบอย่าง และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ และพัฒนางานต่อไป 

/
13

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานนำกล่าว คำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหา     ธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ลูกเสือเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบนอก

/
14

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม โดยมี สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เปิดทำการจัดการเรียนการสอนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565        ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ได้กล่าวทักทายนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมทั้งชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียน  มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน   แต่เช้า และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบอย่างขยันขันแข็ง


          

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 14 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 2,459 บาท ทางโรงเรียนจึงขออนุโมทนาสาธุบุญมา ณ โอกาสนี้


          

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นักกีฬาและคณะ ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กฐินสามัคคี     วัดโนนสะอาด บ้านหนองผักชี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา อีกทั้ง     ยังเป็นการสนับสนุนและให้บริการชุมชน ทางโรงเรียนขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้


          

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้มีการจัดทำกระทงในภาคเช้า อีกทั้งได้มีการจัดขบวนแห่ร่วมกับผู้นำชุมชนในภาคบ่าย และได้มีการฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมร่วมแสดงบนเวทีในภาคค่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


          

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งนำโดย นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิทยา นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนายศราวุฒิ วงษ์วัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเสียว โรงเรียนบ้านหนองผักชีขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธภาพสูงสุด


          

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพัช  แก้วคะตา ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการในการประเมินการเตรียม    ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวชนิสรา พลแสน ซึ่งผู้รับการประเมินได้รับคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี


          

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพัช  แก้วคะตา ครูชำนาญการพิเศษ และนางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นางสาวกนิษฐา  ฦาชา ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้เห็นถึงความก้าวหน้าทั้งในด้านการพัฒนาตน และการพัฒนางานของผู้รับการประเมิน อีกทั้งยังได้รับคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียน        การสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี


          

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี   นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิมรังงาม, ผู้บริหารเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม, นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


          

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าศึกษาดูงาน       ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ตามโครงการของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งนำโดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย,บุคลากร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และร่วมแสดงความยินดีส่ง ดร.นิมิต ฤทธิ์ไธสง, นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 โดยมี ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2


          

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 นายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม นายสนธยา  ยันต์สา กำนันตำบลหนองฉิม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก      ในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองผักชี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


          

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบหมายให้ นางณัฏฐา ปิดตานะ และนางสาวกรภัทร ชัยสงค์ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 97 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายไกรสร  ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกำกับดูแล      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,    นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแสดงวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยกระบวนการ Active Learning บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นแบบอย่าง และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ และพัฒนางานต่อไป 


          

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานนำกล่าว คำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหา     ธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ลูกเสือเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบนอก


          

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม โดยมี สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป