แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

8 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

/
2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565  ณ หอนประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565 นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมี สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี การแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

8 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


          

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565  ณ หอนประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565 นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมี สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี การแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565