แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

/
2

โครงการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ

/
3

กิจกรรมบริจาคโลหิต

/
4

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี

/
5

ยินดีแก่นักเรียนคนเก่ง A-Math

/
6

ค่ายเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนสู่ชุมชน

/