แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังพง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ที่ 2/2565

/
2

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

/
3

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

/
4

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

/
5

นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ที่ 2/2565


          

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


          

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


          

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565


          

นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2565