แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ได้ทำ MOU ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินการ  แสนโสภา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

              ๑. นายประทวน  เรืองจาบ   ประเมินครั้งที่ ๔

              ๒. นายสุชานนท์  ชูวังวัด  ประเมินครั้งที่ ๔

              ๓. นางสาวจุฑามาศ  ทัศน์ไทย  ประเมินครั้งที่ ๑

/
2

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภาได้นำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ร่วมกับอเภอซับใหญ่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ได้ทำ MOU ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินการ  แสนโสภา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

              ๑. นายประทวน  เรืองจาบ   ประเมินครั้งที่ ๔

              ๒. นายสุชานนท์  ชูวังวัด  ประเมินครั้งที่ ๔

              ๓. นางสาวจุฑามาศ  ทัศน์ไทย  ประเมินครั้งที่ ๑


          

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภาได้นำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ร่วมกับอเภอซับใหญ่