แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดการเรียนการสอนตามปกติและชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

/
2

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดการเรียนการสอนตามปกติและชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่


          

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน