แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านซับใหม่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1 /
2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565

/
3

รับนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2 / 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          
          

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565


          

รับนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2 / 2565