แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เดือน พฤศจิกายน 2565 งานบริหารทั่วไป มีดังนี้ 

1. ร่วมทำบุญโฮมกฐินวัดบ้านวังขอนสัก

2. ปรับปรุงภภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วย 5 ส

3. ทำกระทงสืบสานประเพณี

4. เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

5. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

/
2

งานบริหารงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2. นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

งานนโยบาย เดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน

2. ประชุมคณะครู

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เดือน พฤศจิกายน 2565 งานบริหารทั่วไป มีดังนี้ 

1. ร่วมทำบุญโฮมกฐินวัดบ้านวังขอนสัก

2. ปรับปรุงภภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วย 5 ส

3. ทำกระทงสืบสานประเพณี

4. เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

5. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 


          

งานบริหารงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2. นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

งานนโยบาย เดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน

2. ประชุมคณะครู