แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกกว้างต่อไป

/
2

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกกว้างต่อไป


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี