แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติด “สำโรงโคก เกมส์ ๒๕๖๕

/
2

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566

/
3

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติด “สำโรงโคก เกมส์ ๒๕๖๕


          

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566


          

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่