แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่

/
2

     วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้มอบหมายให้คณะครูดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทย และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

/
3

โรงเรียนบ้านเดื่อรับมอบเสื้อกีฬาจากร้านเซ่งล่งเชียง

/
4

      วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อได้รับรางวัล ดังนี้ ๑)กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔  ๒) กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๔  ๓) กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔  ๔)กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๘ และ ๕)กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๓๒

/
หลักฐานอ้างอิง
          

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่


          

     วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้มอบหมายให้คณะครูดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทย และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


          

โรงเรียนบ้านเดื่อรับมอบเสื้อกีฬาจากร้านเซ่งล่งเชียง


          

      วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อได้รับรางวัล ดังนี้ ๑)กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔  ๒) กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๔  ๓) กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔  ๔)กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๘ และ ๕)กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๓๒