แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566