แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สรุปผลการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคจำนวน ๑ รายการคือ กิจกรรมเครื่องร่อนเดินตามระดับชั้น ป.๑-๓ 

/
2

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดกิจกรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ โดยมีการจับฉลากแลกของขวัญ เกมนันทนาการ และแจกของรางวัล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สรุปผลการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคจำนวน ๑ รายการคือ กิจกรรมเครื่องร่อนเดินตามระดับชั้น ป.๑-๓ 


          

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดกิจกรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ โดยมีการจับฉลากแลกของขวัญ เกมนันทนาการ และแจกของรางวัล