แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

/
2

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเครือข่าย จำนวน 11 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

/
3

วันที่ 21-23  ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 11 รายการ และมีผลการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และรางวัลเข้าร่วม 1 รายการ

/
4

วันที่ 29  ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจับสลากของขวัญปีใหม่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/
5

วันที่ 21-23  ธันวาคม 2565 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างค่ายพักแรม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

/
6

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่มแซม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร 

/
7

26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย คือ นายอนัน ภู่บัว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และนายอนุพงศ์ กุลจันทร์ วิชาเอกศิลปะ

/
8

วันที่ 27 ธันวาคม 2565  เวลา 08.00 น.  นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเครือข่าย จำนวน 11 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป


          

วันที่ 21-23  ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 11 รายการ และมีผลการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และรางวัลเข้าร่วม 1 รายการ


          

วันที่ 29  ธันวาคม 2565 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา คณะครู จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจับสลากของขวัญปีใหม่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


          

วันที่ 21-23  ธันวาคม 2565 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างค่ายพักแรม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา


          

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่มแซม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร 


          

26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย คือ นายอนัน ภู่บัว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และนายอนุพงศ์ กุลจันทร์ วิชาเอกศิลปะ


          

วันที่ 27 ธันวาคม 2565  เวลา 08.00 น.  นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ