แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดกิจกรรมต้อนรับบริษัทโตโยต้า โครงการ "ตอบแทนแผ่นดินเกิด ครั้งที่ 4/2565"

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดกิจกรรมต้อนรับบริษัทโตโยต้า โครงการ "ตอบแทนแผ่นดินเกิด ครั้งที่ 4/2565"