แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

/
3

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน


          

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่