แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. โรงเรียนได้รับอนุมัติงบจัดสรรกิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อแซมอาคารเรียนและอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. โรงเรียนได้รับอนุมัติงบจัดสรรกิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อแซมอาคารเรียนและอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ