แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเขากลม จ.กระบี่ มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนต่างห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประดับชั้นประถมศึกษา CO 5 steps

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเขากลม จ.กระบี่ มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนต่างห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประดับชั้นประถมศึกษา CO 5 steps