แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารทั่วไป

/
2

งานบริหารงานบุคคล

/
3

งานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารทั่วไป


          

งานบริหารงานบุคคล


          

งานวิชาการ