แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำชุมชน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน คณะครูผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำชุมชน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน คณะครูผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค