แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านดอนละนาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

          วันที่  ๑ – ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้เดินทางไกลสำรวจหมู่บ้านและทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณบึงละหาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

          วันที่  ๑ – ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้เดินทางไกลสำรวจหมู่บ้านและทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณบึงละหาน