แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

-โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 

-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่เอีย ฤทธิ์บำรุง ที่วัดวัดยานนาวา บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ

-มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายจิรวัฒน์ สุทธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

-มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 500 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-รับมอบผ้าห่ม จากโครงการปันน้ำใจไออุ่น ปีที่ 9

-นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

-กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

/
2

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ได้เข้าตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน

-การคัดกรองการอ่านและการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

-โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 

-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่เอีย ฤทธิ์บำรุง ที่วัดวัดยานนาวา บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ

-มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายจิรวัฒน์ สุทธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

-มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 500 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-รับมอบผ้าห่ม จากโครงการปันน้ำใจไออุ่น ปีที่ 9

-นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

-กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่


          

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ได้เข้าตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน

-การคัดกรองการอ่านและการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565