แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม - เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำ การศึกษา 2565 โดยเป็นการเข้าร่วมพร้อมกันกับ โรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ณ ค่ายลูกเสือกิตินันท์ จังหวัดนครราชสีมา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม - เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำ การศึกษา 2565 โดยเป็นการเข้าร่วมพร้อมกันกับ โรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ณ ค่ายลูกเสือกิตินันท์ จังหวัดนครราชสีมา