แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์” บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์

/
2

โครงการส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส

/
3

เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 41 รายการ โดยโรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ

/
4

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์” บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์


          

โครงการส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส


          

เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 41 รายการ โดยโรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ


          

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566