แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งคณะครูนักเรียน และบุคลากรได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมประชาธิปไตย เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเอง

/
2

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 กิจกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 กิจกรรม

/
3

การวัดและประเมินผล "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณครู ได้ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น และกำหนดการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

"การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน"

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มปอย ในการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองม่วง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย มา ณ โอกาสนี้

/
5

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ชันวาคม 2565 นางสาวณัฤตา เกิดโชค ผู้อำนวบการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ต่อหน้าพระรูป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชรรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ภายหลังจากที่พระองค์ทรงพระประชรร ขณะประทับอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งคณะครูนักเรียน และบุคลากรได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมประชาธิปไตย เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเอง


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 กิจกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 กิจกรรม


          

การวัดและประเมินผล "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณครู ได้ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น และกำหนดการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

"การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน"

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มปอย ในการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองม่วง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย มา ณ โอกาสนี้


          

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ชันวาคม 2565 นางสาวณัฤตา เกิดโชค ผู้อำนวบการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ต่อหน้าพระรูป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชรรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ภายหลังจากที่พระองค์ทรงพระประชรร ขณะประทับอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา