แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

/
2

การเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต

/
3

การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


          

การเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต


          

การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์