แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ท่านผู้อำนวนการ ดร.สันติ สิงหาพรม ท่านรองผู้อำนวนการ นางปารัชญ์  เรียกจำรัส คณะครูและบุคลากรเพื่อการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ท่านผู้อำนวนการ ดร.สันติ สิงหาพรม ท่านรองผู้อำนวนการ นางปารัชญ์  เรียกจำรัส คณะครูและบุคลากรเพื่อการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)