แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประวัติศาสตร์ชาติไทย  The Diary

/
2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ส่งเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประวัติศาสตร์ชาติไทย  The Diary


          

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ส่งเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6