แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองโสน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองโสน ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์  The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนรู้เรื่องราวในของชาติไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองโสน ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์  The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนรู้เรื่องราวในของชาติไทย